Immigrant Oral Histories

Woonspe Ake Zaptaŋ: Woyue (Food)

Waŝtewadake Waŝtewadake, I like (something).
Wo´tehda Wo´tehda, S/He is hungry.
Wo´tewahda Wo´tewahda, I am hungry.
Ahi Ahi, S/He brings (something).
Woyute Woyute, food
Aġuyapi Aġuyapi, bread
Aġuyapi ceġuġuyapi Aġuyapi ceġuġuyapi, fry bread
Aġuyapisaka Aġuyapisaka, cracker
Aġuyapiskuye Aġuyapiskuye, cake
Aġuyapiskuyeŋa/da Aġuyapiskuyeŋa/da, cookie
Asaŋpiihdi Asaŋpiihdi, butter
Tado´ Tado´, meat
Asaŋpipasutapi Asaŋpipasutapi, cheese
Asanpisuta Asanpisuta, cheese
Bdo Bdo, potato
Bdokaŝpa Bdokaŝpa, potato chip
Wamnaheza Wamnaheza, corn
Psiŋ Psiŋ, rice
Pŝin Pŝin, onion
Taspaŋ Taspaŋ, apple
Ważuŝteca Ważuŝteca, strawberry
Wahaŋpi Wahaŋpi, soup
Waĥpe baksaksa yutapi Waĥpe baksaksa yutapi, salad
Mini Mini, water
Mni Mni, water
Mniŝni Mniŝni, soda pop
Kapopapida Kapopapida, soda
Asaŋpi Asaŋpi, milk
Haŋpi Haŋpi, juice
Peżihu´tasapa Peżihu´tasapa, coffee
Peźutasapa Peźutasapa, coffee
Wak´ŝica Wak´ŝica, plate
I´saŋ I´saŋ, knife
Wi´cape Wi´cape, fork
Tu´kiha Tu´kiha, spoon
Wi´yatke Wi´yatke, cup

WO´TE (S/HE/IT EATS)

Wawata Wawata, I eat.
Wayata Wayata, You eat.
Wota Wota, S/He/It eats.
Wauŋta Wauŋta, You and I eat.
Wauŋtapi Wauŋtapi, We eat.
Wayatapi Wayatapi, You all eat.
Wótapi Wótapi, They eat.

YÚTE/A (S/HE/IT EATS [SOMETHING])

Wáte Wáte, I eat.
Yáte Yáte, You eat.
Yute Yute, S/He/It eats.
Uŋyute Uŋyute, You and I eat.
Uŋyutapi Uŋyutapi, We eat.
Yátapi Yátapi, You all eat.
Yútapi Yútapi, They eat.

Selected U.S.-Dakota War of 1862 commemoration projects and programs are made possible by the Legacy Amendment's Arts and Cultural Heritage Fund, through the vote of Minnesotans on November 4, 2008.